Personlig assistans

Lag om assistansersättning (LASS) togs fram 1994. Syftet var att underlätta vardagen för de som har en bestående fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Med en funktionsnedsättning var man tidigare beroende av att anhöriga ställde upp för att man skulle klara den dagliga livsföringen.

De som hade behov av personlig assistans fick istället nöja sig med hemtjänst. Detta var en lösning som gav den funktionsnedsatte väldigt lite inflytande över sin livssituation. Brukaren kunde exempelvis inte själv bestämma vem som skulle utföra insatsen. Idag kan den som beviljas assistans själv bestämma vilken hjälp han eller hon vill ha och hur hjälpen ska utformas.

Att få assistans beviljad innebär en stor förändring för individen. Man får möjlighet att leva ett liv utifrån ens egna drömmar och behov.

Vem kan få assistans?

För att få personlig assistans krävs att man har en bestående fysisk eller psykisk funktionsnedsättning och att hjälpbehovet för de grundläggande behoven överstiger 20 timmar per vecka. Med de grundläggande behoven avses hjälp vid måltider, personlig hygien, klä sig, förflytta sig och kommunikation med andra. Här kan även annan hjälp ingå som ställer höga krav på kunskap om den funktionsnedsattes livssituation. Om man inte kommer upp till 20 timmar i de grundläggande behoven kan man vända sig till sin kommun för att få hjälp. Då finns möjlighet till ett kommunbeslut för och det kan överstiga 20 timmar per vecka.

För att kunna få assistans beviljad krävs dessutom att man inte fyllt 65 år och att man inte får sitt behov tillgodosett på annat sätt. Om man fått assistans beviljad innan man fyllt 65 år har man rätt att behålla den även efter 65 års ålder. Antalet assistanstimmar kan dock inte utökas efter 65 års ålder. Rätten till assistansersättning omprövas av Försäkringskassan vartannat år för att säkerställa den assistansberättigades behov. Vid en omprövning kan antalet assistanstimmar både öka och minska.

Skulle man vara missnöjd med Försäkringskassans beslut finns alltid möjlighet att överklaga till Förvaltningsrätten. Vid en sådan process rekommenderar vi alltid att man tar hjälp av juridisk expertis. Går man via Assistansförmedling kan man vara säker på att bolagen har juridisk expertis som dessutom alltid är kostnadsfri för kunden.

Tillståndsplikt från 2011

Från 1 januari 2011 har det krävts tillstånd från Socialstyrelsen och numera Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att bedriva verksamhet inom personlig assistans. Tiden då vem som helst kunde starta assistansbolag är lyckligtvis förbi. De som drivit assistansbolag under 2010 och tidigare har rätt att fortsätta bedriva sin verksamhet förutsatt att tillståndsansökan nådde myndigheten senast 1 april 2011. 

För den som velat starta verksamhet inom assistans efter 1 januari 2011 krävs tillstånd via IVO  innan man startar det första assistansuppdraget.

Vi ställer krav
på ditt assistansbolag:

Vi ställer höga krav på ditt assistansbolag och matchar dig endast mot de bolag som uppfyller dina och våra krav på hur personlig assistans ska bedrivas. Vi hjälper dig under hela processen fram till rätt assistansbolag.

  • Tillstånd från Ivo
  • Kollektivavtal
  • Dygnet-runt-jour
  • Kostnadsfri juridisk hjälp
  • Max. 3 månaders uppsägningstid
  • Skälig administrativ avgift
  • Egen kontaktperson


Läs mer om S.A.F. och oss som jobbar här »


Rätt till personlig assistans?

Är du eller någon anhörig i behov av personlig assistans? Ring oss så berättar vi mer om vilka möjligheter som finns.